MSSQL
MSSQL fejl Could not obtain exclusive lock on database ‘model’. Retry the operation later

Hvis du får fejl meddelelse: Databasen “Model” er i brug, og kan kontrolleres således: I SQL Management, tryk new query, og skriv: Use master GO IF EXISTS(SELECT request_session_id  FROM sys.dm_tran_locks WHERE resource_database_id = DB_ID('Model')) PRINT 'Model Database being used by some other session' ELSE PRINT 'Model Database not used by other session'Resultalt: Find Session ID, skriv: […]

Read more
MSSQL
Microsoft SQL 2016 Script til tag alle databaser Offline og Online

Man kan tag alle databaser Offline og Online ved hjælp af dette script.   use master; declare @nsql nvarchar(max); select @nsql=coalesce(@nsql+CHAR(13)+CHAR(10),'')+ 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET OFFLINE WITH NO_WAIT;' from master..sysdatabases where sid <> 0x01 exec (@nsql) go use master; declare @nsql nvarchar(max); select @nsql=coalesce(@nsql+CHAR(13)+CHAR(10),'')+ 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET ONLINE WITH NO_WAIT;' from master..sysdatabases where sid […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2016 Attach en database med TSQL Script

Jeg har en del databaser som skal attaches, og efterfølgende skal der udføres 2 ændringer på databasen. For at være sikker på at jeg husker at tag ændringerne med, har jeg lavet nedenstående SQL Script som gør følgende: Attacher Databasen med Database navn. Jeg har Separeret MDF (H:) og LDF (E:) filen. Mappenavn kan defineres […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Tempdb flyt til et andet drev

Sådan kan du flytte Tempdb: ved flytning oprettes der nye filer, og gamle filer kan slettes efterfølgende.   SQL query, til vise først nuværende lokation, og derefter oprette nye filer og så vise nye lokation. USE tempdb; GO EXEC sys.sp_helpfile; -- Check the current tempdb location GO USE master; GO ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Se TEMPDB oplysninger

Man kan se oplysninger om Tempdb: Logical file name File type File path File size in KB File size in MB File Size in GB Autogrowth Status Growth værdi Type af growth (til growth værdi)   SELECT [NAME] AS [LOGICAL FILE NAME], CASE TYPE_DESC WHEN 'ROWS' THEN 'DATAFILE' WHEN 'LOG' THEN 'LOGFILE' END AS [FILE […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Se alle Transaktioner på Serveren

Man kan se alle transaktioner. Transacton ID TRANSACTION Name TRANSACTION BEGIN TIME TRANSACTION Type TRANSACTION Description Elapsed TIME (in MIN) SELECT transaction_id AS [Transacton ID], [name] AS [TRANSACTION Name],transaction_begin_time AS [TRANSACTION BEGIN TIME], DATEDIFF(mi, transaction_begin_time, GETDATE()) AS [Elapsed TIME (in MIN)], CASE transaction_type WHEN 1 THEN 'Read/write' WHEN 2 THEN 'Read-only' WHEN 3 THEN 'System' […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Se hvilke Backup Jobs ikke har kørt ved hjælp af SQL Query

Hvis du har mange SQL Backup Jobs, og gerne vil se hvilke Backups ikke har kørt.   SELECT CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server, msdb.dbo.backupset.database_name, MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) AS last_db_backup_date, DATEDIFF(hh, MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date), GETDATE()) AS [Backup Age (Hours)] FROM    msdb.dbo.backupset WHERE     msdb.dbo.backupset.type = 'D'  GROUP BY msdb.dbo.backupset.database_name HAVING      (MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) < DATEADD(hh, - 48, GETDATE()))  UNION  --Databases without any backup history […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 hvor stor skal Tempdb diskplads minimum være?

Man kan ved hjælp af dette sql query se hvor meget diskplads TempDB minimum har behov for. baseret ud fra nuværende databaser. declare @tempdb_size1 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size2 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size3 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size decimal(15,2) = 0 declare @database_size_info table ( database_name sysname, database_size decimal(15,2) ) insert into @database_size_info select […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 query til finde specifikt i alle Maintenance Jobs

Hvis du har mange SQL Maintenance Jobs og gerne vil finde dem som Starter med eller har et ord i navn/indhold. Obs. ændre i %SKRIV_DET_DU_SØGER_EFTER_HER% husk af beholde %% USE [msdb] GO SELECT j.job_id, s.srvname, j.name, js.step_id, js.command, j.enabled FROM dbo.sysjobs j JOIN dbo.sysjobsteps js ON js.job_id = j.job_id JOIN master.dbo.sysservers s ON s.srvid = j.originating_server_id […]

Read more
MSSQL
Microsoft SQL 2012/2014 Se Recovery Model og AutoShrink på alle databaser

Har du mange databaser og gerne vil se Recovery Model opsætning og status på AutoShink, så kan man gøre det således:   SELECT    [name] as [DB name],    [recovery_model_desc] AS [Recovery model],    CASE [is_auto_shrink_on] WHEN 1 THEN 'Yes' ELSE 'No' END [AutoShrinkON]  FROM master.sys.databases  order by "Recovery model" DESC  GO   Du vil […]

Read more
1 2 3