Kubernetes CLI

Her er en liste over Kubernetes CLI kommandoer.

Listen bliver opdateret løbende.

Kommando Betydning
kubectl version viser version
kubectl cluster-info viser cluster informationer
kubectl config view viser konfigurationen
watch -n 2 cat /var/log/kublet.log se kublet logs
kubectl get ns liste over namespaces
kubectl get ns -o yaml viser yaml for namespaces
kubectl describe ns viser oplysninger om namespaces
kubectl edit ns <NAME> redigere en namespace
kubectl delete ns <NAME> slet en namespace
kubectl get deploy viser alle deployment
kubectl describe deploy <NAME> viser oplysnigner om en deployment
kubectl get deploy -o wide viser udvidede oplysninger om deployment
kubectl get deploy -o yaml
kubectl get deploy <NAME> -o yaml
viser yaml deployment
kubectl edit deploy <NAME> redigere deployment
kubectl delete deploy <NAME> slet deployment
kubectl scale deploy <NAME> –replicas=5 skalere deployment til 5 instanser
kubectl create -f <FILE.yaml> opret et deployment
kubectl apply -f <FILE.yaml> apply deployment
kubectl get svc viser alle services
kubectl describe svc <NAME> describe en service
kubectl get svc -o wide viser wide output
kubectl get svc <NAME> -o yaml viser yaml af en service
kubectl get svc –show-labels viser label af en service
kubectl delete svc <NAME> slet en service
kubectl edit svc <NAME> redigere en service
kubectl get ds viser alle deamon sets
kubectl describe ds <NAME> -n <NAMESPACE> describe en deamon sets fra en namespace
kubectl get ds <NAME> -n <NAMESPACE> -o yaml viser yaml af en deamon set
kubectl edit ds <NAME> -n <NAMESPACE> redigere en deamon set
kubectl delete ds <NAME> slet en deamon set
kubectl get events viser alle hændelser
kubectl get events -n <NAMESPACE> viser hændelse ud fra en namespace
kubectl get sa få en service account
kubectl get sa -o yaml viser yaml for en service account
kubectl edit sa <NAME> redigere en service account
kubectl get rs viser alle instanser (replica)
kubectl describe rs describe en instans (replica) set
kubectl get rs -o wide viser wide output
kubectl get rs <NAME> -o yaml viser yaml for en instans (replica) set
kubectl edit rs <NAME> redigere en instans (replica) set
kubectl delete rs <NAME> slet en instans (replica) set
kubectl get roles –all-namespaes viser alle roller fra alle namespaces
kubectl get roles <ROLE> -o yaml viser yaml af en rolle
kubectl get secrets viser alle secrets
kubectl get secrets -n <NAMESPACE> viser secrets ud fra en namespace
kubectl get secrets -o yaml
kubectl get secrets <NAME> -o yaml
viser yaml af en secret
kubectl get cm viser alle konfigurationer af maps
kubectl get cm -n <NAMESPACE> viser konfigurations map ud fra en namespace
kubectl edit cm <NAME> redigere en konfigurations map
kubectl delete cm <NAME> slet en konfigurations map
kubectl get ing viser ingress
kubectl get ing -n <NAMESPACE> viser ingress ud fra en namespace
kubectl get pv viser persistent volumes
kubectl describe pv <NAME> viser persistent volumes ud fra en namespace
kubectl annotate po <POD> <ANNO>
kubectl annotate no <NODE> <ANNO>
Annotate
kubectl get no viser alle noder
kubectl describe no describe en node
kubectl get no <NODE_NAME> -o yaml viser yaml af en node
kubectl get no -o wide viser wide output
kubectl get no –selector=[LABEL_NAME] viser node ved hjælp af en selector værdi
kubectl delete no <NAME> slet en node
kubectl edit no <NAME> rediger en node
kubectl get po
kubectl get pods
viser liste med alle pods
kubectl describe po <name>
kubectl describe pod <name>
viser detaljeret liste over en pod
kubectl get po -l app=frontend
find pod ved hjælp af label
kubectl logs <pod-name> viser en pods log
kubectl logs <pod-name> -c <container-name>
kubectl logs -l name=myLabel -c <container-name>
find logs for en container i en pod
kubectl get po <pod-name> -o yaml
kubectl get pod <pod-name> -o yaml
viser yaml for en pod
kubectl get po <pod-name> -o yaml –export
kubectl get pod <pod-name> -o yaml –export
viser en pods yaml uden cluster information
kubectl get po -o wide
kubectl get pods -o wide
viser alle pods med detaljer
kubectl logs -l name=myLabel viser en pods log ved hjælp af en label
kubectl attach my-pod -i attach til en kørende container
kubectl port-forward my-pod 8080:8000 Lytter på port 8080 lokal maskine og videresender til port 8000 til my-pod 8080:8000
kubectl top pod <pod-name> –containers viser metrics for en given pod og dens containere
kubectl delete po <NAME> slet en pod
kubectl edit po <NAME> redigere en pod
kubectl run <POD_NAME> –image=<IMAGE_NAME> –restart=Never opret en pod med det samme
Cluster  Betydning
kubectl get services viser en liste over alle services
kubectl get pods viser en liste over alle pods
kubectl get nodes -w se noder kontinuerligt
kubectl describe node <node> få info om enkelt node
kubectl get svc viser en liste over services
kubectl describe svc <name> describe en service
kubectl get rc få en liste over replikeringscontrollere
kubectl describe rc <name> describe replikeringscontroller
kubectl get rc –namespace=”<namespace>” få replikeringscontroller ved hjælp af namespace
kubectl get deployment my-deployment få den relevante deployments informationer
Context & Configuration Betydning
kubectl config view viser kubernetes konfiguration
kubectl config view -o jsonpath='{.users[].name}’ viser den første bruger
kubectl config view -o jsonpath='{.users[*].name}’ viser alle brugere
kubectl config get-contexts viser context
kubectl config current-context viser nuværende context
kubectl config use-context cluster-name sætter standard context til et cluster navn
kubectl config set-credentials kubeuser/foo.kubernetes.com –username=foo –password=bar tilføj en ny cluster til din kubeconfig som supportere basic auth
kubectl config set-context gcd –user=cluster-user –namespace=foo **
kubectl config use-context gcd
sæt en context ved at bruge et specifikt brugernavn og namespace
kubectl config set-context –current –namespace=gcp-s2 gemmer permanent namespace for alle efterfølgende kubectl kommandoer i en context
Fejlfinding Betydning
kubectl describe pods <pod-name> den første ting er at tjekke, hvad der er inde i en pod
kubectl get nodes -o yaml | egrep ‘\sname:|cpu:|memory:’
kubectl get nodes -o json | jq ‘.items[] | {name: .metadata.name, cap: .status.capacity}’
Du kan kontrollere nodekapaciteter
kubectl logs <pod-name> <container-name> debug en container i en pod
kubectl logs –previous <pod-name> <container-name> hvis containeren gik ned tidligere, så kan du finde logs
kubectl exec <pod-name> -c <container-name> — <cmd> <arg1> <arg2> udføre en kommando i en container
kubectl logs –since=1h <POD> kontrollere logs for en pod for sidste time
kubectl logs –tail=20 <POD> viser sidste 20 logs
kubectl logs –tail=20 -f <POD> viser sidste 20 logs live

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *